Persbericht: Romeinen in Adegem

Adegem, 15 januari 2020

Romeinse bewoning aangetroffen tijdens archeologisch onderzoek door BAAC Vlaanderen nabij het cultureel centrum te Adegem.

Naar aanleiding van de bouw van drie woonblokken met ondergrondse parkeergarage door BRODY Projectontwikkeling en Investeringen aan de Staatsbaan te Adegem, onderzochten archeologen het bouwterrein. Op basis van de landschappelijke ligging van het plangebied en de historiek van de omgeving, was er een grote kans dat archeologische resten op het terrein te vinden zouden zijn.

Eerst werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd om te kijken of die sporen effectief aanwezig zouden zijn. Dat bleek te kloppen en daarom werd op een deel van het terrein een opgraving uitgevoerd. Dit leverde erg mooie resultaten op. Alles samen werden minstens drie gebouwen opgegraven uit de bronstijd en Romeinse tijd. Een deel van de vindplaats loopt duidelijk verder door richting het cultureel centrum. De twee Romeinse huisplattegronden zijn tweeschepig en ongeveer 10 meter lang. De bronstijdplattegrond is wel 20 meter lang. Het gaat vermoedelijk om landelijke bewoning waarbij mens en dier onder hetzelfde dak sliepen.

De woningen die in de toekomst worden gebouwd passen dus in meer dan 3000 jaar bouwgeschiedenis op exact dezelfde locatie!
De verwerking van de resultaten is volop bezig. Het vondstmateriaal wordt gewassen en verder geanalyseerd door specialisten. Ook moet labo-onderzoek gebeuren, zoals 14C-analyse, om meer geheimen van de bewoning te ontsluieren.

Bewoningssporen daterende uit de Romeinse Tijd en bronstijd zijn niet uniek voor de regio, maar bevestigen wel het belang van de omgeving tijdens deze periode. We hopen in de toekomst in de omgeving nog mooie resultaten te boeken.

Jeroen Vanden Borre en Tina Dyselinck (BAAC Vlaanderen)

Dit persbericht kwam tot stand met de medewerking van BRODY Projectontwikkeling en investeringen en IOED Meetjesland.